Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldisenõutavas seisukorras hoidmiseks. See hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.


Elektripaigaldise käidu- ja elektritööd tuleb teha hea tava kohaselt, vastavad nõuded on kirjeldatud standardis EVS-EN 50110-1.

Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

Käidukava peab olema kirjalik.

 


Elektripaigaldise ohutu käidu tagamiseks tuleb vastutaval isikul (omanikul või valdajal) määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik ehk kasutamise järelevaataja, kui elektripaigaldis on:

  • plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises
  • suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul käitisel
  • haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis
  • raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis
  • madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri
  • kõrgepingepaigaldis peakaitsme nimivoolust olenemata

Kasutamise järelevaatajana tegutseva isiku kompetentsus peab olema tõendatud. Isiku kompetentsus on tõendatud, kui tal on vastav kutsetunnistus või pädevustunnistus.